Transgraniczne Dni Dobrosąsiedztwa
Kryłów, 21 sierpnia 2010 r.


Na Granicy 835 Bug znów połączył Polaków i Ukraińców

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa - Kryłów 2010 - PLAKAT (źródło: mircze.pl)

Plan Transgranicznych Dni Dobrosąsiedztwa w Kryłowie A.D. 2010 (źródło: mircze.pl)               

               

                   
                                                               
                                                                                                                                                                     (fot. H. Żurawski)

 

RELACJA Z TEGOROCZNEJ IMPREZY NA MIRCZE.PL

 

*          *          *


W dniu 24 lutego 2010 w siedzibie Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug w Chełmie GMINA MIRCZE podpisała umowę o dofinansowanie podprojektu pn. „ Polsko – Ukraińskie sąsiedzkie transgraniczne spotkania kulturowe w Kryłowie”.


Obszar tematyczny, którego dotyczy podprojekt:

Współpraca w zakresie transgranicznej turystyki ekologicznej w rozwijających się regionach

Okres realizacji podprojektu:

1) rozpoczęcie realizacji – 1 maj 2010 r.

2) zakończenie realizacji – 30 wrzesień 2010 r.

Podprojekt realizowany będzie przez:

- Gminę Mircze

- Rejon Iwanicze, Obwód Wołyński ( Ukraina)

Cele podprojektu:

- nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy samorządami z terenu woj. lubelskiego i jednostek im podległych;

- stworzenie warunków do rozwoju społeczno - gospodarczego obszarów przygranicznych położonych wzdłuż rzeki Bug;

- rozwoju i zachęcenie do współpracy samorządów szczebla lokalnego i regionalnego województwa lubelskiego;

- zwiększenie liczby samorządów i jednostek im podległych zaangażowanych we współpracę transgraniczną;

- stworzenie warunków do promocji Lubelszczyzny na Ukrainie;

- prezentowanie dobrych praktyk współpracy transgranicznej na obszarze Związku Transgranicznego Euroregionu Bug.

Produkty realizacji podprojektu:

1. Forum Transgraniczne dot. turystyki ekologicznej

2. Forum Organizacji Pozarządowych Polski – Ukrainy

3. Seminarium dot. turystyki i ekologii

4. Warsztaty kulinarne z pogranicza Polski – Ukrainy

5. Warsztaty artystyczne

6. Folder promocyjny

7. Film promocyjny

Całkowity koszt podprojektu: 14 921,91 EUR - 65 654,91 PLN
Dofinansowanie z PWITERB (85%) 12 683,00 EUR - 55 803,93 PLN

 

ZAPROSZENIE NA IMPREZĘ pn. "Polsko - Ukraińskie sąsiedzkie transgraniczne spotkania kulturowe w Kryłowie".

        Serdecznie zapraszamy na imprezę pn." Polsko - Ukraińskie sąsiedzkie transgraniczne spotkania kulturowe w Kryłowie, która odbędzie się 21 sierpnia 2010 roku w Kryłowie. Impreza finasowana jest przy Wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinasowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finasowego w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug.

*          *          *

Oficjalna strona internetowa imprezy: http://kordony.net/

   Więcej o Transgranicznych Dniach Dobrosąsiedztwa z lat poprzednich dowiedzieć się możemy ze stron: 

     *http://kordony.net/           * http://kordon803.com.ua/         * http://www.korczmin.pl/