List mieszczan kryłowskich do Biskupa  Bełzskiego
Administratora Diecezji Chełmskiej Grekokatolickiej
z 30 grudnia 1862 roku

 

            Bogactwem historycznym Kryłowa jest jego wielonarodowość od początku istnienia miasta. Parafia rzymsko-katolicka w Kryłowie wymieniana jest w dokumentach już w 1531 roku. Najstarsza wzmianka o cerkwii pochodzi z 1535 roku, a o Żydach z 1550 roku.

            Historia  kościoła wschodniego toczyła się w Kryłowie podobnie jak w całej Diecezji Chełmskiej obrządku wschodniego. Do 1596 roku była to parafia prawosławna. W latach 1596-1875 parafia unicka, zwana także grekokatolicką. Po kasacie unii w 1875 roku stała się parafią prawosławną, aż do wywiezienia z Kryłowa Ukraińców w latach 1946-1947.

            Dzisiaj na nowo odkrywamy historię Kryłowa, w tym także dzieje cerkwii. Doskonałym źródłem informacji z tej dziedziny jest Chełmski Konsystorz  Grekokatolicki. Przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Lublinie. Jest to zbiór dokumentów, wsród których zachowały się akta osobowe duchownych unickich, którzy posługiwali w Kryłowie w połowie XIX wieku. Byli to: ks. Miron Czerlunczakiewicz, ks.Onufry Sierociński i Ks. Ignacy Mosiewicz. Ten ostatni zmarł w 1873 roku i jest pochowany na kryłowskim cmentarzu. W tym numerze cytujemy list mieszczan kryłowski do Biskupa Grekokatolickiej Diecezji Chełmskiej z 1862 roku:

 

Do

Jaśnie Wielmożnego Biskupa Bełzskiego

Administratora Dyecezyi Chełmskiey

Kawalera orderów S-go Stanisława,S-go Włodzimierza i S-tej Anny

 

Prośba

My niżey podpisani Mieszczanie Miasta Kryłowa, dowiedziawszy się że W-ny Ksiądz Miron Czerlunczakiewicz dany nam za Administratora przez Jaśnie Wielmożnego Biskupa po śmierci W-go Księdza Sierocińskiego, że nie ma bydź nadal naszym pasterzem, wiadomość ta niewymownym żalem dotkneła nas wszystkich parafian, albowiem W-ny Ksiądz Miron Czerlunczakiewicz przez czas pobytu swego u nas swoim postępowaniem dał dowód, że nie tylko iest naylepszym dla nas pasterzem, ale oraz i naylepszym Oycem dla swych Owieczek.

Miłość więc uszanowanie iaka pała w sercach ku W-mu Księdzu Mironowi Czerlunczakiewiczowi Ośmieliła nas wziąć pióra do ręki i skreślić te naypokornieyszą prośbę, - do Jaśnie Wielmożnego Biskupa – ażeby raczył swą powagą zdziałać to, aby W-ny Ksiądz M. Czerlunczakiewicz, dla którego tyle w sercach naszych pozostaie Szacunku mógł i nadal prowadzić nas iako owieczki swoie drogą prawdy i przykazań Bożych.

            Już i w roku zeszłym ztą naykorniejszą prośbą nie tylko my niżey podpisani, ale i cała paraffia miała wystąpić do Jaśnie Wielmożnego Biskupa – lecz przychylenie się i momentalne Dziedzica naszego W-go Chrząnowskiego nadanie prezentu W-mu Księdzu Czerlunczakiewiczowi wstrzymała nas od tego.

            Dziś zaś gdy tak prędko niesłusznie chcą nas pozbawić naszego Naylepszego pasterza i Oyca.- Udayemy się z Naypokornieyszą prośbą do Stóp Twych Jaśnie Wielmożny Biskupie – spodziewayąc się że nas zasmucić nie zechcesz i raczysz Jaśnie Wielmożny Biskupie przychylić się do naszej naykorniejszey prośby.

Z naygłębszym Szacunkiem

Piotr Dąbrowski

Mikołay Konował

Paweł Kowalski

Bazyli Pochalczuk

Tomasz Dąbrowski

Semen Sydorowicz

Stefan Kaszubski +++

Jan Gruszka +++

Michał Czerniak +++

Jan Konował +++

Bazyli Bilewicz +++

Semen Gruszka

Jan Gruszka G…zyt…..

 

 

 

                                                                           Opracował: Henryk Żurawski