Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa - Kryłów 2015PROGRAM EUROPEJSKICH DNI DOBROSĄSIEDZTWA
* PLAN GRAFICZNY * PARKINGI * REGULAMIN IMPREZY * REGULAMIN TERENU

Szczegółowy program imprezy:

SCENA GŁÓWNA:

12.00 Spotkanie na moście władz Polski i Ukrainy,

12.30 Modlitwa ekumeniczna,

13.00 Uroczyste otwarcie i powitanie gości, przemówienia okolicznościowe, wręczenie Kangurów Kryłowskich,

14.00 - 19.30 Występ zespołów wokalno - tanecznych z Ukrainy, ARABESKA z Mircza, SZYCHOWIANKI z Szychowic, Kapela MOCH-BAND, Karolina Krawczuk, taniec zumba z uczestnikami imprezy - instruktor: Damian Otkała,

19.30-20.30 Występ zespołu Jago-Young,

20.30-21.30 Gry i zabawy z nagrodami,

21.30-23.00 Gwiazda wieczoru zespół Brathanki

23.00 Pokaz sztucznych ogni w wykonaniu grupy Efekt z Chełma.

 
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:

- GOCI z Masłomęcza - pokazy promujące rzemiosło, obrzędy i życie Gotów,

- Marek Poznański - pokaz archeologii eksperymentalnej,

- Stowarzyszenie Szwadron Ziemi Hrubieszowskiej - pokaz jazdy konnej,

- prezentacja regionalnej twórczości, Fotobudka, Fabryczka Marzeń z Chełma oraz inne atrakcje,

- Konferencja pn. „ Globalne wyzwanie – bioróżnorodność po obu stronach Bugu” w ramach projektu "Pod skrzydłami Natury 2000 - działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny".UWAGA!!! Przejście graniczne po moście pontonowym (piesze oraz rowerowe) będzie czynne w dniu 23 sierpnia (niedziela) 2015 roku w godzinach 9.00-18.00REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Granica 835 Kordon,
Kryłów – Krecziv 2015 Dwa Narody – Jeden Bug
23 sierpnia 2015 roku.

1.Wszystkie osoby uczestniczące i przebywające na terenie Imprezy zobowiązane są do zachowywania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzeganiu porządku. Korzystanie z urządzeń przeznaczonych dla publiczności np. toalet.

2.Osoby obecne w trakcie Imprezy na terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do porządkowych poleceń Organizatora, Służb Porządkowych, Służb Informacyjnych.

3.W przypadku stawiania oporu Służbom Porządkowym w/w osoby zostaną bezzwłocznie przekazane Policji.

4.Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich dorośli opiekunowie.

5.Uczestnicy Imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren Imprezy jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z Imprezą oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym Imprezę.

6.W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne w trakcie Imprezy na terenie Imprezy powinny:

a) natychmiast powiadomić Służby Porządkowe, Służby Informacyjne,

b) unikać paniki

c) stosować się do poleceń Służb Porządkowych, Służb Informacyjnych

i komunikatów,

d) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

7.Kto:

- nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy lub regulaminu imprezy masowej (obiektu) przez Organizatora Imprezy lub Służby Porządkowe, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny,

- wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze grzywny,

- wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

Podstawą prawną Regulaminu są postanowienia Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 611 z poźn. zm.)

ORGANIZATORREGULAMIN TERENU,
NA KTÓRYM ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE IMPREZA MASOWA
p.n. EUROPEJSKIE DNI DOBROSĄSIEDZTWA GRANICA 835 KORDON, KRYŁÓW – KRECZIV 2015 Dwa Narody – Jeden Bug

Impreza odbędzie się 23 sierpnia 2015 roku pod nazwą „Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Granica 835 Kordon, Kryłów – Krecziv 2015 Dwa narody – jeden Bug”.

Uczestnicy imprezy masowej mają prawo wstępu na teren tej imprezy masowej

w dniu 23 sierpnia 2015 roku od godz. 19:00 do godziny 00:30.

Uczestnicy mogą przebywać na terenie imprezy w Kryłowie w centrum miejscowości, do zakończenia imprezy, a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce imprezy.

Wstęp na imprezę mają wszystkie osoby będące w stanie trzeźwości.

Nie będą wpuszczane na imprezę lub zostaną z niej usunięte osoby, które odmawiają poddania się czynności sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie, legitymowania się lub nie posiadających dokumentów umożliwiających ustalenie tożsamości.

Na teren imprezy mają zakaz wstępu osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo substancji psychotropowych.

Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby, które swym zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego.

Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby prowokujące zachowanie agresji, szerzące nienawiść rasową i narodowościową.

Osoby obecne na imprezie mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać regulaminu imprezy.

Na terenie imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia: broni, materiałów pirotechnicznych, zimnych ogni, rac, pochodni, opakowań szklanych, przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu, np. kije baseballowe, rurki metalowe, noże oraz alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych.

Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i przenoszonego bagażu osób wchodzących na imprezę, w przypadkach określonych przepisami prawa. Osoby, które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczane.

Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie

w trakcie imprezy jest zabronione.

Organizator imprezy zabrania wprowadzania lub wnoszenia na teren imprezy psów lub innych zwierząt.

Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek oraz wszelkich innych obiektów i mienia, a także samowolnego przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie imprezy oraz wzniecania ognia.

Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku

i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.

Osoby znajdujące się na imprezie, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników imprezy, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu będą usunięte z imprezy.

Osoby, o których mowa w pkt. 14, jeżeli czynem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego, ponoszą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.

Uczestnicy imprezy mają dostęp do określonych stref zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora.

Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.

Uczestnik imprezy zobowiązany jest do informowania organizatora lub służbę porządkową o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie postawione na terenie imprezy.

Uczestnik imprezy zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń organizatora oraz służby porządkowej.

Organizator, wykonując postanowienia niniejszego regulaminu, działa poprzez pracowników ochrony koncesjonowanej firmy, stanowiących służbę porządkową organizatora imprezy, której zostaną powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy.

Wszystkie pojazdy zaparkowane na terenie przed imprezą, jak i w czasie trwania imprezy nie posiadające właściwej przepustki zezwalającej na wjazd i parkowanie będą odholowane na parking na koszt właściciela pojazdu (informacje dotyczące postoju i odbioru pojazdu będzie można uzyskać w Urzędzie Gminy Mircze, ul. Kryłowska 20.

Ostateczna interpelacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

Niniejszy regulamin umieszcza się przed wejściem na teren imprezy w miejscu widocznym dla wszystkich, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim przez jak największą liczbę uczestników imprezy a także na stronie ORGANIZATORA.

Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są postanowienia Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. r., poz. 611 z późn. zm.).

ORGANIZATOR